DIY Fashion - From cardigan to a cropped sweater & skirt

7:04:00 AM


Hiyaa girls! As a fashion blogger, I have a nice wardrobe and of course there are some bad buys and items that I have not been wearing for a long time. A few times a year I clean my wardrobe and I leave the things I do not need anymore. But instead of giving away or throwing away, I decided to just customize some items with needle and thread.

○●

Hiyaa girls! Als fashion blogger heb ik wel een aardig uitgebreide kleerkast en in die kleerkast zitten natuurlijk ook wel wat miskopen en items die ik al een lange tijd niet meer draag. Een paar keer per jaar kuis ik mijn kleerkast op en doe ik de dingen weg die ik niet meer hoef. Maar in plaats van alles weg te geven of weg te gooien, besloot ik een paar items gewoon een beetje aan te passen met naald en draad. 

Cropped sweater


My first DIY project was to make from this long cardigan a cropped sweater and skirt. It's pretty basic and certainly not difficult. But since I did not have a sewing machine at all, I did not want to make it too difficult either. First I measure the cardigan and choose how long the cropped sweater should be (1), with a white clothes pencil I draw a line and cut it with a pair of scissors (2). Once cut, I pin a bottom for the upper part of the cardigan, this becomes the cropped sweater (3), after the pins I sew the board (4), this goes much faster with a sewing machine by the way.

○●

Mijn eerste DIY project was om van deze lange cardigan een cropped sweater en rokje te maken. Het is redelijk basic en zeker niet moeilijk. Maar aangezien ik ook geen naaimachine tot mijn beschikking had, wou ik het ook niet te moeilijk maken. Eerst meet ik de cardigan op en kies ik hoe lang de cropped sweater moet worden (1), met een wit kledingpotlood trek ik een lijn en knip ik deze met een schaar (2). Eens geknipt speld ik een boordje aan de onderkant van het bovenste deel van de cardigan, dit wordt de boord van de cropped sweater (3), na het spelden naai ik de boord vast (4) wat veel sneller met een naaimachine gaat trouwens.


Actually I could already stop here because after the first four steps I already had a perfect cropped cardigan. But I wanted to have something special and chose to sew the front of the cardigan and put a short zipper in between. For this, I first looked where I wanted the zipper and how long it should be (1). I chose to open the zipper from bottom to top, just to do something special, once I placed it, I pinned everything (2). As a final step, I sewed the zipper on and tada-ah finished. The result is shown below.

○●

Eigenlijk kon ik hier al stoppen, want na de eerste vier stappen had ik al een perfect cropped cardigan. Maar ik wou het iets specialer hebben en koos ervoor de voorkant van de cardigan samen te naaien en daartussen een korte rits te steken. Hiervoor keek ik eerst waar ik de rits wou en hoe lang deze moest zijn (1). Ik koos ervoor om de rits te laten openen van onder naar boven, gewoon om speciaal te doen, eens gekozen speld ik alles vast (2). Als laatste stap naaide ik alles vast en tada-ah klaar. Het resultaat zie je hieronder.Split skirt


So after the cropped sweater I still had a whole bottom of the original cardigan. Here I decided to make a skirt. Since the cloth fabric was larger than I needed, I decided to work with an elastic band and an overlap to create a split in the front (1). For this I first measure how wide the elastic band should be for my hips and I sew the two ends together. Then I divide the elastic band into four equal parts and fasten a pin (2). After sewing together the two ends of skirt, I also divide them into four equal parts and at those points I pin the elastic band and fasten them (3). Then I sew the rest of the skirt to the elastic band. This I do by stretching the elastic band to the maximum and sewing the fabric of the skirt to the band (4).

○●

Dus na de cropped sweater had ik nog een hele onderkant van de originele cardigan over. Hier besloot ik een rok van te maken. Aangezien de lap stof groter was dan dat ik nodig had, besloot ik  te werken met een elastische band een deel te laten overlappen om zo een split aan de voorkant te creëren (1). Hiervoor meet ik eerst op hoe breed de elastische band moet worden voor mijn heupen en naai ik de twee uiteinden samen. Dan deel ik de elastisch band op in vier gelijke delen en steek daar een speldje vast (2). Na het samen naaien van de twee uiteinden van rok, deel ik deze ook op in vier gelijke delen en op die punten speld ik de elastische band vast en naai deze vast (3). Dan naai ik de rest van de rok vast aan de elastisch band. Dit doe ik door de elastische band uit te rekken tot het maximum en zo de stof van de rok aan de band te naaien (4). And so this was it. As I said, it's a very simple DIY project. With a sewing machine, the process might have gone a little faster, but ultimately the end result is as I thought in my mind. Of course, I will do an outfit post with these 'new' items. I still have a few items in my wardrobe that can get a new look, so there will probably come more posts like this. What do you think of this restyling of my old long cardigan?

○●

En dat was het dus eigenlijk. Zoals ik al zei, is het een heel simpel DIY projectje. Met een naaimachine was het proces misschien wel iets vlotter gegaan, maar uiteindelijk is het eindresultaat wel zoals ik het bedacht in mijn hoofd. Uiteraard zal ik nog een outfit post doen met deze 'nieuwe' items. Ik heb nog een paar items in mijn kleerkast hangen die een nieuwe look mogen krijgen, dus allicht zullen er nog dergelijke posts komen. Wat vind jij van deze restyling van mijn oude lange cardigan?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram