Hair - L'Oréal Hair Colorista Spray & Washout

8:14:00 AM


Hiyaa girls! Rose blond hair started trending a few years ago. Pastels for hair color were very popular and still can count a lot of fans. I'm also a fan of pink blonde hair, but since I'm quite satisfied with my own natural blonde hair I don't dare to do something permanent with my hair. When L'Oréal came on the market with it's Colorista hair colors I was therefore very pleased that there was also pink. Today I review the spray for one day and the washout for several weeks.

○●

Hiyaa girls! Rose blond haar is een paar jaar geleden enorm beginnen trenden. Pastel kleuren als haarkleur waren heel populair en nog steeds kan het op heel wat fans rekenen. Ook ik ben fan van rose blonde haren, maar aangezien ik vrij tevreden ben met mijn eigen natuurlijke blonde haren durf ik niets permanent met mijn haren te doen. Toen L'Oréal met zijn Colorista haarkleur gamma op de markt kwam was ik dan ook ontzettend blij dat ook roze kleuring bij zat. Vandaag review ik de spray voor één dag en de washout voor een aantal weken. 

COLORISTA SPRAY
The Colorista Spray is a spray that gives your hair color for a day or until you wash your hair again. Out of experience I noticed that the color only holds for one day, washing your hair or not, because at the end of the day all the pink in my hair was gone. The principle is in itself quite simple: the can contains a colored liquid which by means of an atomizer can be applied to the hair. This dries up on the hair so that it is absorbed. The Colorista Spray is itself a small can and in total I could use it twice to color my bottom tips of my hair. You can't use it a lot or long, unfortunately. With one bus you could do your entire hair once, I guess.

○●

De Colorista Spray is een spray die je haren kleur geeft voor een dag, of toch totdat je je haren opnieuw wast. Uit ervaring heb ik gemerkt dat het sowieso maar één dag meegaat, haren wassen of niet, want op het einde van de dag was het roze in mijn haar al volledig vervaagd. Het principe is op zich vrij simpel: het busje bevat een gekleurde vloeistof die door middel van een verstuiver kan aangebracht worden op de haren. Dit droogt dan op op de haren waardoor het wordt opgenomen. De Colorista Spray is op zich maar een klein busje en in totaal heb ik daar twee keer mijn onderste puntjes van mijn haar mee kunnen doen. Je doet er dus helaas helemaal niet lang mee of helemaal niet veel haar mee. Met één busje zou je ongeveer één keer je gehele haar kunnen doen gok ik. 
I bought the Colorista spray in the color "pink" and also tested it for you. Since I did not know what it was going to be, I just applied it to the tips of my hair. The atomizer is rather difficult to work with since the dye gets sprayed through the whole space for that reason I like to use the spray not very far from my hair - waste of the product seems to me. The Colorista Spray applies very strong, but since then you have to comb it out you should not be frightened by that initial color. After application, you let it dry just a minute so it can be absorbed my your hair and then you comb your hair. As you can see the end result is much less bright pink and more rose blond. In itself, I am certainly satisfied with this color, it is quite what I had expected. It's just sad that the spray has been used up fairly quickly.

○●

Ik heb de Colorista Spray in de kleur "pink" aangekocht en natuurlijk ook getest voor jullie. Aangezien ik niet goed wist wat het ging worden, heb ik het enkel aangebracht op de puntjes van mijn haar. De verstuiver is nogal moeilijk om mee te werken aangezien het de kleurstof door de ruimte verstuift om die reden hou ik de spray niet heel ver van mijn haar - zonde van het product lijkt me. De Colorista Spray brengt heel fel aan, maar aangezien je daarna nog alles uitkamt moet je hier niet van schrikken. Na het aanbrengen, laat je de kleur even een minuutje drogen zodat het in je haar kan trekken en daarna doorkam je je haar. Zoals je kan zien is het eindresultaat heel wat minder fel roze en meer naar de rose blonde kant op. Op zich ben ik zeker wel tevreden met deze kleur, het is helemaal wat ik ervan verwacht had. Wel spijtig dat de spray redelijk snel opgebruikt is. 
COLORISTE WASHOUT
Secondly, there is the Colorista Washout. This is a semi-permanent color that remains several weeks in your hair. For the Colorista Washout I also chose a pink color. On the one hand because I am so obsessed with rose blond hair, but mainly also to see how similar the results of the spray and washout are. In the package is a ready-to-use coloring in a pink tube, two pairs of plastic gloves and instructions. After coloring your hair the color should stay a week which is equivalent to washing your hair 2 or 3 times. You can make apply this in several ways: as a balayage, highlights or completely. I chose to do everything. The tube was just, but really just enough to do all my hair color.

○●

Als tweede is er de Colorista Washout. Dit is een semi permanente kleuring die een aantal weken in je haren blijft. Bij de Colorista Washout heb ik eveneens gekozen voor een roze kleur. Enerzijds omdat ik dus geobsedeerd ben met rose blond haar, maar voornamelijk ook om te kijken hoe gelijkend het resultaat van de spray en de washout is. In de verpakking zit een kant-en-klare kleuring in een roze tube, twee paar plastieken handschoenen en een gebruiksaanwijzing. Na de kleuring zou deze kleur zo'n weekje in het haar moeten blijven, wat gelijk staat aan 2 tot 3 keer wassen. Je kan deze kleuring op verschillende manieren aanbrengen: als een balayage, highlights of helemaal. Ik koos ervoor om mijn volledige haar te doen. Met de tube had ik ook net, maar echt net genoeg om al mijn haren te kunnen kleuren. 
The tube contains a bright pink liquid which is ready to apply on your dry hair with your hands. For a modern look, you start applying a little further from the roots of your hair. After applying, you have to massage it in and let it sit for 20 to 30 minutes, depending on how bright you'd like the color. As you can see, after applying the hair looks pretty bright pink. I let it rest for about 20 minutes, and then rinsed and washed my hair. Since the coloring is also caring, you don't need to do anything special anymore, even washing your hair isn't necessary. You can see the results above and below. The pink color is rather subtle. You can see a clear difference with how my hair was before, but it's not obviously colored. Personally I am a fan of this effect, a subtle pastel pink color. If you have light blonde hair, I think the pink will be more noticeable.

○●

In de tube zit een felroze gel, deze breng je dus met je handen direct aan op je droge haren. Voor een moderne look breng je een beetje verder van de haarwortels aan. Na het aanbrengen, masseer je nog eens alles goed in en laat je het intrekken voor 20 à 30 minuten, afhankelijk van hoe fel je de kleur wilt. Zoals je kan zien, zijn de haren na het aanbrengen van de kleuring redelijk fel roze. Ik heb de kleuring een dikke 20 minuten laten inwerken en daarna uitgespoeld en mijn haren gewassen. Aangezien de kleuring ook verzorgend is, moet je daarna niets speciaals meer doen, zelfs wassen hoeft eigenlijk niet. Het resultaat zie je hier boven en onder. De roze kleur is eerder subtiel. Je kan een duidelijk verschil zien met hoe mijn haar eerst was, maar het is niet overduidelijk gekleurd. Persoonlijk ben ik wel een fan van dit effect, een subtiel pastel roze kleurtje. Als je licht blond bent, denk ik dat het roze ook meer zal opvallen. 
In conclusion I can say that I really think both products are pretty ok. The Colorista Spray is nice for having some color in your hair for a day. The downside of this spray is that the spray is actually only good for one use and the color also fades quickly. The Colorista Spray costs € 7.99. The Colorista Washout I think is an amazing product, perfect for changing your look for a week without doing something drastic with your hair. It applies easily, without any odor and gives a good result. The Colorista Washout costs € 8.99. Both products can be bought at Di and there are many different colors in the range. My preference goes to the Washout. What do you think of these products?

○●

Als conclusie kan ik stellen dat ik beide producten echt wel dik ok vind. De Colorista Spray is leuk om voor een dag een kleurtje in je haren te hebben. Het nadeel vind ik hier wel dat de spray na één keer gebruik nagenoeg op is en ook dat het kleurtje snel verdwijnt. De Colorista Spray kost € 7,99. De Colorista Washout vind ik dan weer een topproduct om een weekje van look te veranderen zonder iets drastisch te doen met je haren. Het brengt makkelijk aan, geeft geen nare geurtjes en geeft een mooi resultaat. De Colorista Washout kost € 8,99. Beide producten kan je kopen in Di en er zijn nog veel verschillende kleuren in het assortiment. Mijn voorkeur gaat uit naar de Washout. Wat vind jij van deze producten?


Stay up to date by following Polished Cats on
   

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram