Nails - Yves Rocher Bleu Pensée & Orange Sanguine

7:28:00 AM


In the meantime many of you will already know that Yves Rocher has a nail polish collection with bright colors. I got to know this collection with the press days when I got two polishes, but with the advertising for this collection you just couldn't miss it. Anyway, I was not really planning on reviewing them, but girls... you need hear this!

 

Vele onder jullie zullen ondertussen wel al weten dat Yves Rocher een nagellak collectie uit heeft met knalkleurtjes. Ik was er vanop de hoogte sinds de persdagen toen ik twee lakjes meekreeg, maar met de reclame die ze voor deze collectie kon je er ook eigenlijk niet naast kijken. Anyway, ik was niet echt van plan ze te reviewen, but girls.. you need the hear this! 

The first color of the Yves Rocher collection that I'll review for you is the nail polish color Bleu Pensée. Bleu Pensée is an intensely dark, midnight blue tint. The blue is so deep that it almost appears black from a distance. The nail polish is enriched with elemi wax, this ensures that the polish is easy to apply and makes that the polish dries quickly. Further, the formula doesn't contain toluene, formaldehyde, camphor and phthalates. Which is good.

 

De eerste kleur van de Yves Rocher collectie die ik aan jullie voorstel is de nagellakkleur Bleu Pensée. Bleu Pensée is een intens donkere, middernachtelijk blauwe tint. Het blauw is zo diep dat het bijna zwart lijkt van ver. De nagellak is verrijkt met elemihars, dit zorgt ervoor dat het lakje makkelijk aan te brengen is en het snel opdroogt. Verder bevat de formule geen tolueen, formaldehyde, kamfer of ftalaten. Which is good. 
The nail polishd is packaged in a glass jar with a volume of 5 ml. This is not huge, but for me it doesn't need to be more. I am very frugal with my nail polish, so usually the big pots are going bad anayway. The nail polish has a new special brush in a fan shape. This form ensures that the brush fits perfectly to the shape of the nail so you get an even result. With one layer, the result should be nice and even and the color should be looking perfect and bright.

 

Het lakje zit verpakt in een glazen potje met een inhoud van 5 ml. Dit is niet enorm veel, maar voor mij hoeft dit namelijk niet. Ik ben enorm zuinig met mijn nagellak, dus meestal worden de grote potjes toch maar slecht. De nagellak heeft  een nieuw, speciale penseeltje in waaiervom. Deze vorm zorgt ervoor dat het penseeltje perfect aansluit op de vorm van de nagel waardoor je een gelijkmatig resultaat krijgt. Met één laagje zou het resultaat gelijkmatig moeten zijn en de kleur optimaal tot zijn recht moeten komen. Now the actual test. What struck me first is that the color really has a wonderful intensity. No aqueous conditions with this nail polish color. About the color they certainly didn't lie, and the revolutionary new brush is also a fact. It covers my nail in one or two strokes and spread the polish evenly on the nail. The color isn't intense in the way that you have enough with one coat, as you can see in the photo. But a second layer of it covers everything completely. Best of all? My nail polish remains undamaged three full days, only at the end of day 3 I see one chip.. It's a miracle, it's magical.

 

Nu het effectieve testen. Hetgeen mij allereerst opviel is dat de kleur echt een prachtige intensiteit heeft. Geen waterige nagellak toestanden bij dit kleurtje. Over de kleur hebben ze zeker dus niet gelogen, en over het nieuwe revolutionaire penseeltje ook al niet. Het penseeltje dekt mijn nagel in één à twee keer en spreidt de nagellak gelijk uit op de nagel. De kleur is toch niet zo intens dat je met één laagje genoeg hebt, zoals je op de foto kan zien. Een tweede laagje dekt alles wel volledig. Het beste van allemaal? Mijn nagellak blijft drie volle dagen onbeschadigd, pas op het einde van dag 3 zie ik één chip.. It's a miracle, it's magical. 

The second nail polish of Yves Rocher is a nail polish with gel effect in the color Orange Sanguine. Orange Sanguine is a mouthful and is a vibrant and exotic orange tint. The nail polish has the long-lasting effect of a gel polish which creates a beautiful sheen and is long lasting. Because of the innovative formula, the color shows bright and happening and the shine reinforces this. Also this nail polish has a formula with elemi wax, making it easy to apply and fast drying.

 

Het tweede lakje van Yves Rocher is een nagellak met gel effect  in de kleur Orange Sanguine. Orange Sanguine is een mondvol en is een levendige en exotische oranje tint. De nagellak heeft het langhoudende effect van een gellak die zorgt voor een mooie glans en langhoudend is. Door de innovatieve formule komt de kleur beter tot haar recht en de glans versterkt deze alleen maar. Ook deze nagellak heeft een formule met elemihars, waardoor het makkelijk aan te brengen is en snel opdroogt. 
This nail polish with gel effect make your nails perfectly smooth with a simple brush stroke, as if you a really gel nail polish going on. The brush is responsible for this too, the tip has a fan shape which makes it easy to slide over the nails. The formula also doesn't contain toluene, formaldehyde, camphor and phthalates. By the formula, the nail polish should stay on perfect for seven days without touching it up! We'll see about that.

 

Deze nagellak met gel effect maken je nagels perfect glad met een simpele penseelstreek, alsof er een gellaagje op ligt. Ook hier is het borsteltje voor verantwoordelijk, de punt heeft een waaier vorm waardoor het makkelijk over de nagel glijdt. De formule bevat eveneens geen tolueen, formaldehyde, kamfer of ftalaten. De gelnagellak zou door zijn formule het ook 7 dagen lang moeten houden zonder bijwerken! We'll see about that. Testing again! Firstly the nail polish has a wonderful popping color. Again it is a well-covering nail polish, but you don't have enough with only one layer. Because you still see the white of your nails with one layer, a second layer solves this completely. Although it's more of a gel polish, I don't notice much difference in the substance. The nail polish applies as easily and dries as fast as the Bleu Pensée. The biggest difference is indeed the durability. Although I was blown away by the ordinary nail polish and this one is a bit better. No seven days for me, but the nail polish holds for five full days without major chipping. Yep, a gem.

 

Testen maar weer! De nagellak heeft ten eerste een prachtig knallende kleur. Ook hier weer is het een goed dekkende nagellak, maar eveneens heb net niet genoeg met maar één laagje. Je ziet namelijk het wit van je nagels nog door de kleur, een tweede laagje lost dit helemaal op. Hoewel het meer een gellakje is, merk ik niet veel verschil in substantie. Het lakt even makkelijk en droogt even snel op als de Bleu Pensée. Het grootste verschil zit inderdaad in de houdbaarheid. Hoewel ik al blown away was door de gewone nagellak, houdt deze het toch nog net iets beter uit. Geen 7 dagen bij mij, maar de nagellak houdt het toch vijf dagen vol zonder grote chippen. Yep, ook weer een pareltje. Conclusion? I'm really a fan of these colors! They shine bright, it applies easily and they just stay on soooo long! Truly magical! Personally, I'm just more a fan of the Bleu Pensée color than the Orange Sanguine. Both polishes are super good, the difference lies in the fact that Orange Sanguine is a gel polish and therefore holds just a little longer. Blue Pensée costs € 5.90 and the gel polish Orange Sanguine costs € 11.90. Not cheap, but price-quality is is definitely good. Currently, you can also buy them at a discount. What do you think of these polishes? Were you already familiar with this nail polishes?

 

Conclusie? Ik ben echt wel een fan van deze kleurtjes! Ze knallen, ze lakken makkelijk en ze houden gewoon zoooo lang! Echt magical! Persoonlijk ben ik net meer fan van de Bleu Pensée kleur dan de Orange Sanguine. Beide lakjes zijn super goed, het verschil zit hem vooral in het feit dat Orange Sanguine een gellakje is en dus net iets langer houdt. Blue Pensée kost € 5,90 en Orange Sanguine gellak kost € 11,90. Niet goedkoop, maar de prijs-kwaliteit zit zeker wel goed. Momenteel kan je ze ook met korting kopen trouwens. Wat vindt jij van deze lakjes? Was jij al bekend met deze nagellakjes?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram