Hair - L'Oréal Professionnel Pro Fiber

7:24:00 AM


Hiyaa darlings! As you already know, I regularly receive new products from L'Oréal Professionnel. A few of these new products are those of the new Pro Fiber line. These products aim to repair damaged hair and bring your hair back to life. With beautiful, wavy and soft hair as a result. Today I tell you exactly what these products do.


Hiyaa darlings! Zoals jullie al weten krijg ik geregeld nieuwe producten van L'Oréal Professionnel opgestuurd. Een paar van die nieuwe producten zijn deze van de nieuws Pro Fiber lijn. Deze producten hebben als doel beschadigd haar te herstellen en weer tot leven te wekken. Met mooi, golvend en zacht haar als resultaat. Vandaag vertel ik jullie wat deze producten juist doen. 


Pro Fiber Shampoo & Conditioner
Firstly I introduce you to the Restore Shampoo. The Long-lasting Restore haircare system Shampoo is ideal for fine to coarse damaged hair of sensitized, coloured, highlighted or chemically altered damaged hair. This shampoo prolongs the effects of the APTYL 100 treatment in the hair saloon. I didn't go to a hair saloon first so with me it should only repair the hair. After use the hair should be cleansed and restored. From the first application damaged hair fibres should look shinier and feel intensely soft, smooth and light-weight from the root to the tip.


Allereerst stel ik je de Restore Shampoo voor. De langdurige Restore haarverzorging systeem Shampoo is ideaal voor fijn of grof beschadigd haar en voor gekleurd, gemarkeerd of chemisch veranderd beschadigd haar. Deze shampoo verlengt de effecten van de APTYL 100 behandeling in het haarsalon. Ik ging niet naar de kapper voor deze producten dus bij mij zou het mijn haar enkel moeten gezond maken. Na gebruik zou het haar gereinigd en gerestaureerd zijn. Vanaf de eerste toepassing zouden de beschadigde haarvezels er glanzender moeten uitzien en intens zacht, glad en licht moeten aanvoelen van de wortel tot het uiteinde.
The second product, you have the Restore Conditioner. This works just like the shampoo and ensures that damaged hair, fine or coarse, colored or highlighted... will be completely repaired. After use the hair is shinier, softer and lighter, from the root to the tip. The conditioner will make, like any other conditioner, the hair softer and easier to comb. As you can see from the photo below, the conditioner is more fixed then the shampoo. In terms of scent these products are okay, it isn't my favorite scent, a bit to chemical for me, but it's acceptable. 


Als tweede product heb je de Restore Conditioner. Deze werkt net zoals de shampoo en moet er voor zorgen dat beschadigd haar, fijn of grof, gekleurd of highlighted... weer helemaal beter wordt. Het haar wordt na gebruik glanzender, zachter en lichter van de wortel tot het uiteinde. De conditioner zorgt er net zoals elke andere conditioner ervoor dat het haar nog zachter wordt en makkelijker doorkambaar is. Zoals je kan zien op de foto hieronder, is de conditioner vast dan de shampoo. Qua geuren vind ik deze producten best ok, het is niet mijn favoriete geur, ietsje te chemisch naar mijn zin, maar wel ok. Pro Fiber Leave-in
The third product is the Pro Fiber Leave-in. This Long-lasting Restore haircare system Leave-In is also perfect damaged hair, fine to coarse hair and sensitized, coloured, highlighted or chemically altered damaged hair. The Restore Leave-In provides a complete finish. The ends of your hair will instantly look smoother and feel softer. The leave in is made to protect the hair against heat and it will protect the hair from heat styling up to 230°C.


Het derde product is de Pro Fiber leave-in. Deze langdurige Restore haarverzorging systeem leave-in is ook perfect voor beschadigd haar, fijn tot grof haar en gevoelig, gekleurd, gemarkeerd of chemisch gewijzigde beschadigd haar. De Restore leave-in biedt een complete afwerking. De uiteinden van je haar zal direct gladder en voelt zachter. De leave in is vooral bedoeld om het haar te beschermen tegen hitte en zal het haar dan ook beschermen tegen warmtestyling tot 230 ° C.After washing your hair with shampoo and conditioner you apply his in leave without rinsing it off. Before use, you must shake the container first, so that the ingredients get mixed well. The application is quite difficult because the bottle doesn't has a spray, but a pump. Because of this, you cannot easily distribute the liquid over the hair without a lot of waste. Furthermore, I must say that my hair feels instantly softer, but also a lot greasier, not a nice feeling to be honest.


Na het wassen van je haar met de conditioner en shampoo breng je deze leave in aan, zonder het weer uit te spoelen. Voor gebruik moet je eerst met de bus schudden zodat de bestanddelen goed worden gemixt. Het aanbrengen gaat redelijk moeilijk aangezien het niet werkt met een spray, maar met een pompje. Hierdoor kan je de vloeistof niet makkelijk verdelen over het haar zonder er ook veel van te verspillen. Verder moet ik wel zeggen dat mijn haar direct zachter aanvoelt, maar ook heel wat vettiger, niet echt een fijn gevoel om eerlijk te zijn. 

Pro Fiber MasqueThe fourth product is a Pro Fiber hair mask. This hair mask is actually an additional treatment on top of the shampoo and conditioner. From the first application the damaged hair fibers will look shinier and intensely soft, smooth and light-weight from the root to the tip. This hair mask works somewhat like the conditioner, but makes the hair extra soft and because you leave the mask in for five minutes it provides an extra smooth finish. The hair mask is packaged in a jar of 200 ml. Personally I'm not really a fan of these pots because water can creep in while showering.


Het vierde product is een Pro Fiber haarmasker. Dit haarmasker is eigenlijk een extra verzorging bovenop de shampoo en conditioner. Vanaf de eerste toepassing zouden de beschadigde haarvezels er glanzender moeten uitzien en intens zacht, glad en licht moeten aanvoelen van de wortel tot het uiteinde. Dit haarmasker werkt een beetje zoals de conditioner, maar maakt het haar nog zachter en doordat je het 5 minuten moeten laten inzitten, zorgt het voor een extra zacht resultaat. Het haarmasker zit verpakt in een pot van zo'n 200 ml. Persoonlijk ben ik niet echt een fan van dergelijke potjes aangezien er zo veel water in kan kruipen tijdens het douchen. The hair mask feels very soft and smooth, unfortunately the smell is the same as the shampoo and conditioner. So it's not really a very pleasant smell, so let it in for 5 minutes was certainly not the most pleasant thing to do. As you can see in the picture the hair mask is white and there are some sparkles in it, they aren't glitter grains because you can't feel it in the hair mask. After using the hair mask my hair feels extremely soft and really smooth.


Het haarmasker voelt heel zacht en smeuïg aan, helaas is de geur dezelfde als de shampoo en conditioner. Dus een super aangename geur vind ik het niet echt, dus het 5 minuten in je haar laten vond ik al zeker niet het meest aangename om te doen. Zoals je kan zien op de foto is het haarmasker wit met een glinsteringen in verwerkt, het zijn geen glitter korreltjes want je voelt ze niet in het haarmasker zitten. Na gebruik van het haarmasker voelt mijn haar extreem zacht aan, really smooth. 

Pro Fiber Re-Charge
The last product is the Pro Fiber Re-Charge. This Re-charge prolongs the in-salon protocol effects for 6 weeks after application. Since I hadn't have the in-salon protocol, I'm not sure what this product will do for me. The Re-Charge is long-lasting care for all types of damaged hair. This product will make the hair fibre appear intensely soft, shiny, smooth, and light. You use this Re-Charge ever 4th time you shower your hair with the Pro Fiber line hair products. It's kind of an extra hair boost. 


Het laatste product is de Pro Fiber Re-Charge. Deze Re-Charge verlengt de in-salon protocol effecten gedurende 6 weken na het aanbrengen. Aangezien ik het in-salon protocol niet heb gedaan, heb ik geen idee wat dit product juist voor meerwaarde heeft. De Re-Charge geeft een langdurige zorg aan alle soorten beschadigd haar. Dit product zal de haarvezel intens zacht, glanzend, glad en licht maken. Je gebruikt deze Re-Charge elke 4e keer dat je je haar wast met de Pro Fiber lijn haarproducten. Het is een soort van een extra haar boost.As you can see from the photo above, the Re-Charge a fixed liquid such as conditioner, although it still is slightly firmer than the conditioner. When using this product, you use one tube at the time, as I have a lot and long hair, I could definitely use an entire tube. Someone with short hair probably doesn't need everything. After use, my hair feels very soft, but I don't see extreme improvement in my hair myself. So I'm not completely convinced of this Re-Charge.


Zoals je kan zien op de foto hierboven is de Re-Charge een vast vloeistof zoals de conditioner, alhoewel het nog wel iets vaster is dan de conditioner. Bij gebruik van dit product gebruik je één tube voor je volledige haar, aangezien ik veel en lang haar heb, kan ik een hele tube zeker gebruiken. Iemand met kort haar heeft waarschijnlijk wel niet alles nodig. Na gebruik voelt mijn haar net zoals het haarmasker heel zacht aan, maar ik zie geen extreme verbetering in mijn haar zelf. Dus helemaal overtuigd van deze Re-Charge ben ik niet. 

Conclusion
I used all the products at once, because that's the way you should use it. Because of this I don't know which product is responsible for the result. I won't leave you in suspension, but the result is disappointing. In the picture above you can see my hair after washing with my regular shampoo (Pantene Pro V) and after several washings with the Pro Fiber. Both pictures are taken on the second day after washing my hair and as you can see the Pro Fiber gives me incredibly greasy hair. I do not know how it happened, someone who has an understanding of ingredients that can explain where the greasy effect comes from? My hair feel soft and I get less knots in my hair, but my hair is really oily and greasy, already at day two, so I won't use these Pro Fiber products ever again.


Ik heb de producten allemaal tegelijk gebruikt, want zo hoort het. Hierdoor weet ik wel niet welke product juist verantwoordelijk is voor het resultaat. Ik laat jullie niet langer op hete kolen zitten, maar het resultaat stelt teleur. In de foto hierboven kan je mijn haar zien na een wasbeurt met mijn normale shampoo (Pantene Pro V) en na een aantal wasbeurten met de Pro Fiber. Beide foto's zijn getrokken op de tweede dag na het wassen van mijn haar en zoals je kan zien geeft de Pro Fiber mij ongelooflijk vettig haar. Ik weet niet hoe het komt, iemand die verstand heeft van ingrediënten en mij kan toelichten waar het vettig effect van komt? Mijn haren voelen dan wel zachter aan en ik krijg minder knopen in mijn haar, maar mijn haar wordt echt snel vettig, al bij dag twee, dus deze Pro Fiber producten gebruik ik nooit meer. 


In conclusion, one can say that so I am not a fan of these products. They make my hair softer, but also extremely greasy. Since I was 16, I haven't suffered from oily hair, and with these products all the hair greasiness of the world resurfaces, not the way to go. I expected more of these products, especially given the high prices. Perhaps one of you has a different experience with these products? You knew this line already?


Als conclusie kan men dus wel stellen dat ik geen fan van deze producten. Ze maken mijn haar wel zachter, maar ook enorm vettig. Ik heb sinds mijn 16 geen last meer van vettig haar, en met deze producten kwam al de vettigheid ter wereld weer naar boven, not the way to go. Ik had meer verwacht van deze producten, zeker gezien de hoge prijzen. Misschien heeft iemand van jullie een andere ervaring met deze producten? Kende jij deze lijn al?


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram