Make Up - E.l.f. Baked Eyeshadow Palette & Cream Eyeliner

10:00:00 AM


I told you already that I recently received some new products from e.l.f. for reviewing. Today I tell you about a couple of eye products that I chose. I chose an eyeliner, this is probably not a surprise, I'm addicted to eye liner. I have also chosen an eyeshadow palette. So I can show you guys a total eye look! 

 

Ik vertelde jullie al dat ik onlangs wat nieuwe producten van e.l.f. heb toegestuurd gekregen om te reviewen. Vandaag vertel ik jullie over een paar eye products die ik heb gekozen. Dat ik een eyeliner heb gekozen, is allicht geen verassing, I'm eye liner addicted. Daarnaast heb ik ook een oogschaduwpalette gekozen. Dus ik kan jullie een volwaardige ooglook tonen! CREAM EYELINERThe e.l.f. eyeliner is actually not the normal eyeliner that I would buy, I usually buy the classic eyeliner with the liquid eyeliner and the cap with a pencil. This eyeliner is actually a cream eyeliner and comes in a jar with matching brush. I've never used such eyeliner, so the application will likely be an adjustment, but I just wanted to try.

 

De eyeliner van e.l.f. is eigenlijk niet de normale eyeliner die ik zou kopen, normaal koop ik de klassiek eyeliner met vloeibare eyeliner en dop met een penseeltje aan. Deze eyeliner is eigenlijk een cream eyeliner en komt in een potje met bijhorend penseeltje. Ik heb nog nooit eerder gebruik gemaakt van dergelijke eyeliner, dus het aanbrengen zal waarschijnlijk weer aanpassen worden, maar ik wou het gewoon proberen. Just about the package now. The cream eyeliner is packaged in a small glass jar with a capacity of 4.7 grams. This seems not much, but this is more than what the average liquid eyeliner contains. The jar has a beautiful black screw cap with a matte finish. In addition, there is a small brush to apply the cream on the eyelids. It is a small compact brush, but just large enough to be able to work with it.

 

Even over de verpakking. De cream eyeliner zit verpakt in een klein glazen potje met een inhoud van 4,7 gram. Dit lijkt weinig, maar dit is toch wel meer dan wat de gemiddelde vloeibare eyeliner bevat. Het potje heeft een mooie zwarte schroefdop met een matte finish. Daarbij hoort er nog een klein penseeltje met schuine afgesneden haartjes om de crème aan te brengen op de oogleden. Het is een klein compact penseeltje, maar juist groot genoeg om er mee te kunnen werken. The formula of this cream eyeliner is waterproof, doesn't run and thus stays perfect. Sweat, tears or rain will therefore have no effect. In the jar the eyeliner looks like a nice deep black eyeliner and you can see on the swatch that this also shows as black on the skin. For usage, you dip the brush in the cream eyeliner and turn it around so that enough cream will get on the brush. Wipe the excessive cream against the rim of the jar so won't use too much. Ok, ready for use!

 

De formule van deze cream eyeliner is waterbestendig, loopt niet uit en blijft dus perfect zitten. Zweet, tranen of regen zal hier dus geen effect op moeten hebben. In het potje ziet de eyeliner er mooi diepzwart uit en op de swatch kan je zien dat deze ook zo zwart toont op de huid. Voor gebruik dop je het kwastje in de crème eyeliner en draai je het voorzicht rond zodat er genoeg crème aan de kwast zit. Om niet te veel aan te brengen veeg je de overtollige crème af tegen de rand van het potje. Ok, klaar voor gebruik! And now the moment suprême! Ok, so I had fear for applying. I am no longer a noob applying liquid eyeliner, but a jar full of cream eyeliner and a brush is still a little different. Apparently I'm not that big of a noob as I expected, because the application is going very smoothly. The brush is really ideal to apply the eyeliner and it applies very precisely. The color is also beautiful dark deep black, just perfection! And sustainability? Jup, waterproof and it stays on an entire day with ease. I'm impressed, guys, certainly for just € 4!

 

En dan nu het moment suprême!  Ok, dus angst voor het aanbrengen had ik wel. Ik ben ondertussen geen klunsje meer in het aanbrengen van vloeibare eyeliner, maar een potje en een kwastje is toch nog een beetje anders. Blijkbaar ben ik wel niet zo'n harde kluns als ik had verwacht, want het aanbrengen gaat heel vlot. Het kwastje is echt ideaal om de eyeliner aan te brengen en het brengt heel precies aan. De kleur is ook mooie donker diepzwart, gewoon perfectie! En de houdbaarheid? Jup, waterproof en houdt het met gemak een hele dag uit. I'm impressed, guys, zeker voor amper €4! 


BAKED EYESHADOW PALETTE The second product that I received for the eyes is this baked eyeshadow palette. Actually I have precious little eyeshadow palettes in my makeup collection. This is because I mostly wear nude shades on my eyes and therefore I have plenty colors in my UD Naked3 palette. But I was looking for nude colors with golden and warm tones actually. So therefore my choice for this baked eyeshadow palette in the edition 'Texas'.

 

Het tweede product dat ik heb ontvangen voor the eyes is deze baked eyeshadow palette. Eigenlijk heb ik maar bitter weinig oogschaduw palettes in mijn make up collectie. Dit komt omdat ik vooral nude tinten draag op mijn ogen en daarvoor heb ik genoeg aan mijn UD Naked3 palette. Wel was ik al een tijdje op zoek naar nude kleuren met goudkleurige en warme tinten in. Vandaar mijn keuze voor deze baked eyeshadow palette in de editie 'Texas'.  
First briefly the package. The palette itself is kept fairly basic, a nice solid black box with a matte finish on top with the logo of e.l.f. Inside is a mirror that covers the entire top of the palette. There is no brush in the box, but for me this is definitely not a must. When the box opens, you see 10 beautiful colors, really to die for! The eye shadow doesn't really 'sit' in the palette, but the colors are laying on the palette, this results in some 'fall out' in the box.

 

Eerst even kort de verpakking. Het palette zelf is vrij basic gehouden, een mooi zwart stevig doosje met een matte finish met bovenaan het logo van e.l.f. Binnenin zit een spiegel dat de hele bovenkant van het palette bedekt. Er zit geen brush bij in de doos, maar voor mij is dit zeker geen must. Wanneer je het doosje opendoet, komen er 10 prachtige kleuren tevoorschijn, really to die for! De oogschaduw ligt niet echt in het palette, maar komt er meer uit wat ervoor zorgt dat er wat 'fall out' in het doosje zit. 
Some of you will already have heard of baked eyeshadow, but maybe not quite know what this means - well, I certainly had my questions before I had this palette -. Baked eyeshadows are eyeshadows that are baked in the oven, in this case on terracotta bowls. This causes eye shadows with a beautiful, deep pigmentation and superfine shine, something you do see here at the first sight. In addition, the formula with active extracts of jojoba, rose, sunflower, apricot and grape ensures that the skin is visibly fed. In summary, these are eye shadows with a silky and melting composition which keeps the eyes soft and gives an intense color. Ow yeah!

 

Sommigen onder jullie zullen wel al gehoord hebben van baked oogschaduw, maar weten misschien niet helemaal wat dit inhoudt - wel ik had mijn vragen zeker wel voor ik dit palette had -. Baked eyeshadows zijn oogschaduwen die worden gebakken in de oven, in dit geval op terracotta schalen. Hierdoor ontstaan oogschaduwen met een prachtige, diepe pigmentatie en superfijne glans, iets wat je hier op het eerst zicht al kan zien. Daarnaast zorgt de formule met actieve extracten van jojoba, roos, zonnebloem, abrikoos en druif zorgt ervoor dat de huid zichtbaar gevoed wordt. Kort samengevat zijn dit oogschaduwen met een zijdezachte en smeltende samenstelling die de ogen zacht houden en een intense kleur geven. Ow yeah! 
After all this blablah, you might also wish to see something! I'll start with the swatches that've me made oooh so happy. On the first swatch you see the eye shadows the top row. The colors of the first row are lighter and more nude than the bottom row. All colors have shimmer and the pigment is really great, did not see that one coming. The bottom row has more dark and brown tones, besides the golden one. Here the last two colors contain no shimmer, these are two matte brown colors, but the bottom eyeshadows have, if possible, even more pigment. Oh-Em-Gee! When you make your brush wet, the colors will get a deeper color. 

 

Na veel blabla, willen jullie allicht ook iets zien! Ik begin even met de swatches die mij oooh zo happy hebben gemaakt. Op de eerste swatch zie je de bovenste rij oogschaduwen. De kleuren van de eerste rij zijn lichter en meer nude dan de onderste rij. Alle kleuren hebben shimmer en het pigment is echt geweldig, did not see that one coming. De onderste rij heeft meer donkere en bruine tinten, op de gouden tint na. Hier bevatten de laatste twee kleurtjes geen shimmer, dit zijn twee matte bruine kleuren, maar de onderste rij heeft zo mogelijk nog meer pigment. Oh-Em-Gee! Indien je je brush nat maakt, krijgen deze kleuren nog een diepere kleur. 
Of course I also made some looks with this palette, for which I also used the eyeliner. I created the first look with three colors of the top row. The second and third look with the colors of the bottom row. Briefly, I'm really excited about this baked eyeshadow palette of e.l.f. The colors are beautiful and have a brilliant pigment. It also stays in place and I don't have fall out. I'm happy! For only € 12 you can be as happy as me ;)

 

Uiteraard heb ik ook wat looks gemaakt met dit palette, waarbij ik ook de eyeliner heb gebruikt. De eerste look heb ik gecreeërd met drie kleurtjes van de bovenste rij. De tweede en derde look met de kleurtjes van de onderste rij. Kort samengevat ben ik echt super enthousiast over deze baked eyeshadow palette van e.l.f. De kleuren zijn prachtig en hebben een schitterend pigment. Het blijft ook allemaal heel mooi zitten en ik heb geen last van fall out. I'm happy! Voor maar €12 kunnen jullie even happy zijn als mij ;) 

CONCLUSION
'Cause I'm happy! Jup, these two products e.l.f. have me pleasantly surprised. Anyway, I am well satisfied of all their products, but with these two products they really are at the top of my list of favorites products. The eyeliner is so beautiful deep black, opaque and resistant and the baked eyeshadows have each a beautiful pigment and color, just the ideal palette for me!

 

'Cause I'm happyyyy! Jup, deze twee producten van e.l.f. hebben mij aangenaam verrast. Ik ben sowieso wel al tevreden van hun producten, maar met deze twee producten komen ze echt bovenaan mijn lijstje met favorieten producten staan. De eyeliner is zo mooi diepzwart, dekkend en resistent en de baked eyeshadow heeft stuk voor stuk een prachtig pigment en kleur, gewoon het ideale palette voor mij! 

Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram!

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram