Extra - Sweatshop Dead Cheap Fashion

11:14:00 AMIk ben geshockeerd. Nee, beter gezegd, ik wist dit allemaal al maar ik heb er nooit echt bij stilgestaan. Ik heb het over waar iedereen zich onbewust schuldig aan maakt, zeker wij bloggers en meer bepaald fashion bloggers: het kopen van sweatshop kledij.


I am shocked. No, rather, I knew all this already but I never really let it sip in. I'm talking about where everyone is unconsciously guilty about, surely we bloggers and more determined fashion bloggers: buying sweatshop clothing..
Je zal er hier en daar al wat over hebben gelezen in de pers. Sweatshop, Dead cheap fashion, is een minireeks over de sweatshops in Cambodja. In vijf episodes wordt getoond hoe 't leven als een medewerker in een sweatshop eruit ziet, hoe hun dagelijks leven eruit ziet, hoe ze wonen, hoe ze overleven... De reeks is afkomst uit Noorwegen en in plaats van een 'saaie' documentaire te maken, hebben ze drie Noorse jongeren naar Cambodja gestuurd om daar te leven met de mensen die hun kleren maken.


You'll probably already have read about it in the press. Sweatshop, Dead cheap fashion, is a mini-series about the sweatshops in Cambodia. Five episodes show how the lives of sweatshop workers look like, how their daily life is like, how they live, how they survive... The series is origin from Norway and instead of making a 'boring' documentary, they sent three Norwegian youths to Cambodia to live there with the people who make their clothes.
In de eerste episode leer je de jongeren kennen die in Cambodja aankomen. In de tweede aflevering leren de jongeren kennis maken met Sokty, een 25-jarige die al sinds jongs af aan werkt in sweatshops. Ze werkt 11 tot 13uur per dag en dat 7 op 7. Haar huis is even groot als een badkamer en ze verdient $130 per maand - wat overeenkomt met $3 per dag - waarvan er $50 naar huur en elektriciteit gaat. Onder het mom van 'ja, maar zij is dit leven gewoon' zijn de jongeren nog niet helemaal onder de indruk. 


In the first episode you get to know the young people who arrive in Cambodia. In the second episode the young people get acquainted with Sokty, a 25-year-old who has been working since her childhood in sweatshops. She works 11 - 13 hours a day and this 7 on 7. Her house is the size of a bathroom and she earns $ 130 a month - equivalent to $ 3 per day - of which $ 50 goes to rent and electricity. Under the guise of 'yes, but she is used to this life'  the youngsters are not quite impressed.

De derde episode is eigenlijk het moment waarop de drie Noorse jongeren ook inzien hoe erbarmelijk de situatie voor de werknemers is. Ze werken mee in een sweatshop en ze moeten daar uur na uur steeds dezelfde naad naaien en doorgeven aan de volgende. Doordat ze op de vloer moesten slapen, vroeg moesten opstaan, te weinig eten hebben - net zoals alle andere werknemers - geraken ze al snel oververmoeid en uitgeput. Voor hun 13u werk, krijgen ze elke $3 mee naar huis. 


The third episode is actually the moment in which the three Norwegian youngsters also understand how deplorable the situation for workers is. They participate in working in a sweatshop and they have to sew the same seam hour after hour and pass it on to the next person. Because they had to sleep on the floor, had to get up early, had too little food - like all other employees - they soon get over-tired and exhausted. After 13h of work, they get $ 3 each
In de vierde episode moeten de jongeren met hun loon - samen $ 9 - voor avondeten zorgen voor 10 mensen, zoals vele Cambodjanen dit ook moeten doen. Al snel merken ze dat normaal eten in de supermarkt veel te duur is en kopen ze wat ze kunnen op de markt. In deze episode komt ook het besef dat deze mensen niet toekomen met zo weinig geld en amper kunnen overleven. In de vijfde episode wordt dit extra duidelijk wanneer de jongeren met een aantal sweatshop werkers praten. 


In the fourth episode, the 3 youngsters have to provide for dinner for 10 people with their wages - together $ 9 -, like many Cambodians have to do every day. Soon they notice that the normal food in the supermarket is much too expensive and they buy what they can on the market. In this episode comes the realization that these people can't get everything they need with so little money and barely survive. In the fifth episode, this is even more evident when the youngsters get to talk with some sweatshop workers.

Deze reeks heeft mij enorm geraakt. Ja, ik wist wel dat dit gebeurde en dat mensen in die Aziatische shops het niet al te best hadden, maar ik had geen idee dat is zo erg was en dat er ook effectief mensen sterven door deze omstandigheden. Dus ja deze reeks heeft niet enkel de ogen geopend van deze Noorse jongeren maar ook de mijne. Ik ben hier evenveel schuldig aan als de mensen in het programma en ik kies er vanaf nu ook voor om meer oog te hebben voor merken en winkels die hier correct in handelen. Het eerste dat ik nu ga doen, is onderzoeken hoe mijn favorieten merken hier tegenover staan. Indien ze hier niet correct in handelen, zijn ze niet langer mijn favoriete merk, klaar. 


This series has hit me. Yes, I knew that this was happening and that people in Asian shops weren't having the best life ever, but I had no idea that was so bad and that people die from these conditions. So yes this series has not only opened the eyes of the Norwegian youth, but also mine. I'm as much guilty as the people in the program and I will now pay more attention to brands and stores who act correctly in this. The first thing I'm going to do, is research how my favorite brands act in this. If they don't act correctly, they won't be my favorite brand anymore, done. De reeks is al van november online te vinden. Ik hoop dat deze reeks ook andere mensen zo zal raken als mij en ik roep dan ook op aan jullie om deze reeks eens te bekijken. Je kan alle episodes via deze link vinden, elke episode duurt ongeveer 10 minuten. Besteedt dus alstublieft 50 min van jullie tijd om de ernst van de situatie in te zien en help een beetje mee met het veranderen van de wereld. 


The series is available online since November. I hope this series will affect other people as much as it did for me and I therefore ask you to look at this series. You can find all the episodes via this link, each episode takes about 10 minutes. So please spend 50 minutes of your time to recognize the gravity of the situation and help a bit with changing the world.


Stay up to date by following me on Bloglovin'FacebookTwitter Instagram

You Might Also Like

0 reacties

Like us on Facebook

Instagram